תאגידים

הקמת חברה בישראל הנה תהליך פורמאלי ופשוט בדרך כלל. לעיתים ימליץ עורך הדין משרד עורך דין בן חור ששון ללקוחו להקים חברה, אשר מהווה אישיות משפטית נפרדת, למטרת תיחום הסיכון הכלכלי הנובע מהפעילות אותה הלקוח מבקש. 

הקמת חברה הנה יצירת אישיות משפטית נפרדת אשר כשרה לזכויות וחובות כמעט כמו אדם בשר ודם. חברה רשאית להתקשר בחוזים ולקבל על עצמה התחייבויות כספיות, חברה רשאית להיות בעלת נכסים ולפעול בשווקים כלכליים למיקסום ערכה הכלכלי. חברה אשר מניותיה אינן נסחרות בבורסה לניירות ערך הנה חברה פרטית אשר דוחותיה הכספיים חסויים כפי שדוח כספי של אדם פרטי הנו חסוי. במקרים רבים קשה לתמחר את ערכה של חברה פרטית באופן מדויק ויש מקום לבצע בדיקת נאותות מקיפה לפני שמחליטים על השקעה במניות החברה הפרטית. חברה ציבורית שמניותיה נסחרות בבורסה לניירות ערך חייבת לפרסם את הדוחות הכספיים שלה כמו גם דיווחים שוטפים בגין עסקאות עם בעלי עניין ועניינים מהותיים שונים. עקב העובדה שמניות החברה הציבורית נסחרות בבורסה לניירות ערך, ערך החברה מצוי כחלק מהנתונים השוטפים הידועים על החברה. גם עובדה זו יש לסייג בהתאם לרמת הסחירות של מניות החברה וליקויים או עיוותים בשוק ההון אשר יכולים להטעות בחישוב ערכה האמיתי של החברה הציבורית. 

חברה פרטית חייבת מתן דיווחים לרשם החברות אולם החלטה של החברה במרבית המקרים אינה דרושה הסכמה של רשם החברות למעט סוגי החלטות אשר אין להן תוקף אלא אם כן ניתנה הסכמה של רשם החברות בטרם יינתן תוקף להחלטה כדוגמת החלטה על שינוי שם החברה או החלטה על שינוי ההון הרשום של החברה .

עד לחקיקת חוק החברות, חברה שלא שילמה תשלום שנתי לרשם החברות במשך מספר שנים הייתה מועמדת למחיקה ובחלוף מספר שנים הייתה נמחקת מספרי רשם החברות. חוק החברות שינה באופן יסודי התנהלות זו וכיום חברות לא יימחקו מספרי רשם החברות בשל חוב לרשם החברות והדרך היחידה למחיקת החברה מספרי רשם החברות הנה פירוק החברה. פירוק חברה ניתן לעשות בפירוק מרצון בהסכמת בעלי המנות של החברה ובתנאי שהחברה סולוונטית (שהנכסים גדולים מההתחייבויות והנושים מקבלים 100% מהחוב). באם החברה אינה סולוונטית ייעשה הפירוק באמצעות בית המשפט.


דף הבית טלפון